Delen:

Aanpassingen Participatiewet 2020

Vrijlating CAF-11 compensatie

Per 1 januari 2020 is er in de Regeling Participatiewet een vrijlating opgenomen ten aanzien van de compensatieregeling horende bij de CAF-11 zaak. In deze zogenaamde Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) stond het opsporen van onrechtmatig gebruik van toeslagen centraal. Echter blijkt in zaken, die in deze aanpak zijn behandeld dat de Belastingdienst met vooringenomenheid heeft gehandeld en dat de grenzen van handhaving hierbij zijn overschreden.

Ouders die door deze aanpak ten onrechte zijn benadeeld worden gecompenseerd vanuit de zogenaamde Compensatieregeling CAF-11. Om inzicht te geven in de omvang van de tegemoetkomingen vanuit deze regeling heeft het ministerie een aantal rekenvoorbeelden verstrekt. In artikel 31 lid 2 onderdeel l Participatiewet is opgenomen dat bij ministeriële regeling schadevergoedingen uitgezonderd kunnen worden als middel. Hier maakt het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid in dit geval gebruik van door artikel 7 van de Regeling Participatiewet uit te breiden.

Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang

Met ingang van dit jaar zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Het gaat in deze wetten om opgelegde zorg, bijvoorbeeld door tussenkomst van een rechter. Omdat in de Participatiewet is opgenomen dat er geen recht op bijstand bestaat, wanneer er sprake is van rechtelijke vrijheidsontneming, bestond er altijd een uitzondering op deze bepaling voor personen die gedwongen opgenomen worden. Voor 2020 werden gedwongen opnames uitgevoerd op basis van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

De Bopz is vervangen door bovengenoemde wetten. Waarbij de Wvggz vooral doelt op psychiatrische ziektebeelden en de Wzd op psychogeriatrische ziektebeelden (als dementie) en verstandelijk beperkten. De wetgever heeft de uitzonderingsbepaling in artikel 13 lid 3 aangepast per 1 januari 2020. De huidige wettekst impliceert dat er zowel sprake moet zijn van een opname op basis van beide wetten, hierdoor lijkt formeel de uitzondering op niemand van toepassing. Dit komt doordat slechts gebruik is gemaakt van het woordje ‘en’ tussen beide wetten in de wettekst. Er zal in de praktijk echter sprake zijn van een opname op basis van slechts één van deze wetten.

Buiten dat geldt dat bij invoering van de Wvggz en de Wzd de uitgesproken machtigingen op basis van de Bopz hun gelding blijven houden, hier is overgangsrecht voor bepaald. In de Participatiewet, voor de uitzonderingsbepaling, is geen rekening gehouden met dit overgangsrecht. Dit impliceert dat per 1 januari 2020 personen die nog op basis van de Bopz zijn opgenomen niet meer voor de uitzondering in aanmerking komen per 1 januari 2020. Beide geschetste situaties kunnen natuurlijk niet de bedoeling zijn, het is echter de vraag of dit nog opgelost gaat worden door de wetgever.

Aanpassingen in studietoeslag

Het kabinet heeft zich voorgenomen om in te grijpen in de studietoeslag. Al sinds de invoering van deze regeling in de Participatiewet zijn geluiden te horen dat de regeling zijn doel niet treft. Zo zijn er grote verschillen waar te nemen in de uitvoering van deze toeslag door gemeenten. Bijvoorbeeld in de hoogte van de toe te kennen bedragen. Eén van de voornemens is dan ook om een vast bedrag per maand landelijk vast te stellen. Te denken aan een bedrag van ongeveer € 300,-.

Deze aanpassing staat gepland voor 2021. Om de regeling nu beter werkbaar te maken, zodat het makkelijker is voor gemeenten om te bepalen wie er tot de doelgroep behoort, zijn er dit jaar ook al aanpassingen doorgevoerd. Zo is per 1 januari 2020 de afbakening van de doelgroep bepaalt door het feit dat een persoon door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten kan verwerven. Eerder behoorde iemand tot de rechthebbenden als hij niet in staat was tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie had. Door de omschrijving aan te passen hoopt de wetgever de doelgroep beter te kunnen bereiken en het voor de uitvoering eenvoudiger te maken om het recht vast te stellen.

Aanpassingen Bbz

De regeling Bbz 2004 is begin dit jaar aangepast. Door deze aanpassingen is het voor binnenvaartschippers niet meer mogelijk om in toegewezen centrumgemeenten bijstand aan te vragen. Elke schipper dient zich voor een beroep op bijstand te melden in zijn woonplaats, bij gebrek aan een woonplaats zal dit in de feitelijke ligplaats moeten gebeuren.

Voor oudere zelfstandigen zonder levensvatbaar bedrijf is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de regeling. Er moet nu te allen tijde sprake zijn van een levensvatbaar bedrijf, of het moet op korte termijn levensvatbaar kunnen worden, om recht te kunnen hebben op ondersteuning vanuit de Bbz. Gemeenten hebben ook meer financiële verantwoordelijkheid gekregen, dit betekent ook dat er geen standaardcompensatie meer is voor in te zetten onderzoeken. Ook mogen gemeenten hun eigen hercontrole- en terugvorderingsbeleid opzetten.

Participatiewet, trainingen en cursussen en meer

Bij de Langhenkel-Talenter Academie worden er verschillende trainingen en cursussen op het gebied van de Participatiewet gegeven. Benieuwd naar het aanbod? Klik hier

Of ben je benieuwd naar andere wijzigingen voor het jaar 2020? Bekijk dan onze nieuwspagina. 

Delen:
Top