Interim Teammanager Jeugdzorg – Beleid en Categoriemanagement

Locatie: Noord-Holland

Introductie

Wij zijn op zoek naar een Interim Teammanager Jeugdzorg – Beleid en Categoriemanagement voor 24 uur per week.

Opdrachtomschrijving

Tot nu toe is beleid en categoriemanagement jeugdzorg onderdeel van ons Team Strategie en Sturing. In dit team is ook beleid en categoriemanagement Toegang, WMO en Werk en Inkomen ondergebracht. Het team staat al een tijd onder grote druk. Daarom formeren we tijdelijk een apart Team Jeugdzorg. Hiervoor zoeken we op korte termijn naar een teammanager die krachtig, vanuit autoriteit, met inhoudelijke ervaring en doel- en/of resultaatgericht kan sturen.

Team Jeugdzorg zal bestaan uit de huidige beleidsadviseurs en categoriemanagers jeugdzorg. Als uitgangspunt en in het verlengde daarvan zal de inhoudelijke scope van dit team bestaan uit de huidige taken die op het bordje van de desbetreffende beleidsadviseurs en categoriemanagers liggen, inclusief veiligheid. Het gaat om 14 medewerkers.

Ook bij de Gemeente Haarlemmermeer staat het sociaal domein onder grote druk, mede als gevolg van de forse tekorten op de jeugdzorg waarmee inmiddels ook onze gemeente geconfronteerd wordt. Vanuit het college en de gemeenteraad is hier momenteel veel aandacht voor. De jeugdzorg is een ingewikkeld vraagstuk met bovendien een complex speelveld, met veel (wettelijke) verwijzers, gecontracteerde aanbieders en aanpalende stelsels en wetten.

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en ruimte biedt aan de uitvoerende professionals. We hebben de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterke verbinding tussen enerzijds ‘de kracht van dit netwerk’ en anderzijds ‘de ondersteuning waar nodig voor inwoners in een kwetsbare positie’ moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.

Innovatie, verandering (transformatie) en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling. De cluster MOZ bestaat uit team Strategie en Sturing (beleidsadviseurs en categoriemanagers), het Meer-team, team Leerplicht/voortijdig schoolverlaten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en team Bedrijfsvoering (functioneel beheer, informatievoorziening, kwaliteit en control). In totaal werken er zo’n 100, gedreven mensen voor de cluster MOZ.

De cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op:

 • De volledige jeugdhulp (Jeugdwet);
 • Individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo);
 • De ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en de bestrijding van armoede en schulden (Participatiewet);
 • Veilig thuis.

Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners, jong en oud.

Een groot deel van deze taken wordt via het uitbesteden van taken door ‘anderen’ uitgevoerd. Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een belangrijke rol als opdrachtgever.

 

Teammanager Jeugdzorg

De teammanager Jeugdzorg heeft de volgende taken:
De teammanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en budgetverantwoordelijk voor alle taken op gebied van Jeugdzorg en Jeugd en Veiligheid. Inclusief alle PIOFACH-taken. Binnen periode staat er een effectief team dat resultaat en doelgericht opereert. Met heldere kaders en doelstellingen. Medewerkers weten wat hun bijdrage aan deze doelstellingen zijn. Resultaatgerichte cultuur en structuur opbouwen.
Taken uitvoeren binnen budget. Borgen van kwaliteit en sturen op kostenbewustzijn. Met verwijzers en aanbieder samen het verschil maken.
Beperken instroom en doorstroom en stimuleren van de uitstroom. Opdracht van de manager zal daarmee tevens zijn het verbeteren van de samenhang en het versimpelen van de organisatie, in dit geval op het gebied van jeugd (van geïndiceerde zorg tot preventie en de uitvoering ervan). Politiek/bestuurlijk afstemmen en besluitvorming voorbereiden.
Zorgdragen voor de verbinding met team Strategie & Sturing en de overige teams binnen het Sociaal Domein.

Binnen het team werken beleidsadviseurs, categoriemanagers en ondersteuners. De categoriemanagers zorgen voor sturing op de contractering en financiering van hulp, ondersteuning en begeleiding van de Jeugdwet. De beleidsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid. De focus van jou als teammanager ligt op het duurzaam verlagen van de werkdruk door het maken van keuzes en het inzetten van medewerkers op kwaliteiten en competenties. Jij geeft daartoe sturing aan het project Markt.

Overige taken

 • Aanspreken op gedrag, gemaakte afspraken, (ingesleten) cultuurpatronen en eigen verantwoordelijkheid;
 • Zorgdragen voor overzicht en prioritering in de werkvoorraad 2021;
 • Borgen van de continue wisselwerking tussen het team S&S en de diverse interne en externe (uitvoerende) teams;
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van één of meerdere beleidsterreinen of vakgebieden en de inhoudelijke en/of procesmatige samenhang daartussen;
 • Bijhouden, rekening houden met, inspelen op en beïnvloeden van ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie, politiek en maatschappij;
 • Opbouwen en onderhouden van contacten met relevante stakeholders;
 • Optimaliseren, ontwikkelen, initiëren en implementeren van verbeteringen in dienstverlening, (beleids)producten, werkprocessen, procedures en (financiële voortgang) rapportages. Waarbij je stuurt op kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde WO opleiding heeft;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als teammanager beleid sociaal domein (participatiewet, wmo en jeugdwet) bij een gemeente;
 • Op CV aantoonbare ervaring bij een G40 gemeente als manager beleid sociaal domein in de afgelopen 3 jaar.

Interesse

Reageren kan met jouw cv en motivatie.

Deel de vacature

Contact

Ashwin Borkulo
Ashwin Borkulo

Overweeg je te solliciteren bij Langhenkel-Talenter? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap. Ook onze professionals en adviseurs in het veld delen met veel plezier hun ervaringen met je. Dat kan telefonisch, maar je bent meer dan welkom om even sfeer te proeven tijdens een koffie of lunchafspraak op één van onze kantoren.

Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.

Heb je nog vragen?

neem contact op!

Ashwin Borkulo
Ashwin Borkulo